Åvangsskolens uddannelsesplan

 

for lærerstuderende i praktik fra

 

Professionshøjskolen UCC

Forord

En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen omhandler § 13 praktikskoler. Der står:

”§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet.

Stk.2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med komptencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.”

Kvalitetskrav:

I aftalen mellem ministeriet og KL fremgår det, at kvalitetskravene fastsættes af professionshøjskoler og kommuner i fællesskab i en partnerskabsaftale. Nogle praktikskoler er folkeskoler, andre er forskellige former for frie grundskoler. På professionshøjskolen har vi ens kvalitetskrav til alle vores praktikskoler:

 • Skolen ser sig selv som uddannelsessted
 • Skolen er indstillet på et forpligtende samarbejde om praktikvirksomhed
 • Skolen samarbejder med læreruddannelsen om kvalitetssikring af praktikken som læringsrum
 • Skolen udpeger en praktikkoordinator eller anden ansvarlig for praktik på skolen
 • Skolen tilstræber, at de konkret praktiklærere har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence i de studerendes praktikfag samt er opkvalificeret i forhold til praktiklæreropgaven

Bekendtgørelsesændring:

Vær opmærksom på, at ministeriet har lavet bekendtgørelsesændringer i enkelte kompetencemål. Skolen får tilsendt bilag 3 fra den nye bekendtgørelse, hvor ændringerne i praktikfagets kompetencemål er markeret. De nye formuleringer er indarbejdet i denne skabelon.

Offentliggørelse af uddannelsesplanen:

Uddannelsesplanen sendes til godkendelse på læreruddannelsen. Den indsættes herefter som del af skolens hjemmeside, så alle parter kan læse den, og skolen også kan profilere sig med at være uddannelsessted. Den indsættes tillige i den ny praktikportal, når denne implementeres.

 

 

Uddannelsesplanens indhold:

 • Skolen som uddannelsessted                                 
 • Kompetencemål for praktikfaget
 • Forventninger til praktikkens parter
 • Plan for praktik på niveau I
 • Plan for praktik på niveau II
 • Plan for praktik på niveau III

 

UDDANNELSESPLAN

1. Skolen som uddannelsessted

Åvangsskolen er Bornholms største folkeskole med to-fem-spor fordelt på årgange fra 0.-9.kl. Vores tilhørende SFO hedder Åstedet og alt i alt er vi omkring 85 lærere og pædagoger ansat.

Ledelsen består af:

Skoleleder og leder af mellemtrinnet: Susanne Dam

Leder af indskoling og SFO: Hanne Vesth

Leder af overbygningen: Gitte Lykkegaard

Skolen arbejder i selvstyrende teams, der er delt op i indskoling, mellemtrin og overbygning. På skolen er der fuld tilstedeværelse i arbejdstiden, med undtagelse af en forberedelsespulje på 200 timer/år pr. fuldtidsansat.

Vi arbejder og underviser efter følgende visioner og værdier:

Visioner

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe skoleglæde, hvor

 

 • børnene er nysgerrige, motiverede og har lyst til at lære
 • børnene styrkes i troen på dem selv og egne evner
 • børnene indgår og udvikler sig i læringsmiljøer, der er præget af høj faglighed og mulighed for fordybelse med afsæt i den enkeltes potentiale
 • børnene udvikler deres sociale kompetencer i et trygt fagligt og socialt fællesskab
 • børnene indgår i gode relationer og oplever at blive set.
 • børnene oplever en kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisning
 • børnene forholder sig til og indgår aktivt i den verden, de lever i - både lokalt og globalt.

 

Værdier

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen for at skabe et godt fællesskab med følgende værdier:

 

 • Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
 • Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
 • Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
 • Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen
 • Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
 • Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
 • Vi gør os umage hver dag
 • Vi er åbne for nytænkning
 • Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
 • Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring

 

Åvangsskolen er organiseret i årgangsteam:

Årgangsteam

 • Årgangsteamet består typisk af 5-8 lærere, pædagoger, der tilsammen dækker de nødvendige kompetencer bredt, herunder skolens fagrække.
 • Et årgangsteam løfter et antal opgaver og arbejder fleksibelt hen imod at realisere fælles lærings- og trivselsmål omkring en gruppe børn.

Årgangsteamet er et selvstyrende team, som bl.a. varetager følgende opgaver

 • Børnenes undervisning, læring og trivsel.
 • Sikrer faglig og kollegial sparring og refleksion.
 • Deler viden og udveksle erfaringer.
 • Varetager samarbejde med forældre, ledelse og andre samarbejdspartnere.

Der er tilknyttet skolepædagoger til alle teams, og der er et tæt samarbejde i mellem skolepædagoger og lærere. Vi har som skole mulighed for at trække på en række ressourcepersoner. Dels har vi skolens egne vejledere, men også det fælles kommunale korps stiller vejledere til rådighed som f.eks. i forhold til inklusion og læsning. Desuden er en skolerådgiver og en psykolog tilknyttet skolen.

Årgangstanken og professionelle læringsfællesskaber

På Åvangsskolen arbejder teamene efter årgangstanken i professionelle læringsfællesskaber

Formålet er at styrke lærende kultur og feedbackkultur.

 • Vi lærer sammen voksne- voksne /voksne- børn
 • Vi giver feedback til hinanden, feedback til eleverne for at styrke læringen
 • Vi anerkender de små nye skridt, vi lærer af vores fejl

Vi arbejder på at alle i teamet føler sig forpligtet af årgangens elever og at man forbereder, formidler og evaluerer forløb sammen med sine kolleger. Herved understøttes mulighederne for dialog, sparring og kollegial refleksion over praksis.

Samarbejde om undervisning fordrer pædagogiske og didaktiske dialoger, som er en forudsætning for at man lærer sammen i teamet, kvalificerer sig selv og hinanden (kollaboration) Dette skaber synergieffekt og mulighed for et ”fælles tredje”.

Årgangstanken styrker desuden muligheden for videndeling og udnyttelse af hinandens styrker. (kooperation)

Målet er at styrke elevernes læring, trivsel og kvaliteten i undervisningen.

Det er vigtigt at eleverne oplever helhed/ sammenhæng i undervisningen, at de ser mening med det de skal lære. Det er vigtigt at eleverne får udfordringer på det niveau, de befinder sig på og har muligheder for at koble teori og praksis.

Dette kan tilgodeses ved temaundervisning, tværfaglige forløb, niveaudelte og differentierede forløb på årgangen, hvor forskellige læringsstile mv. kan tilgodeses, fordi man er flere lærere/ flere voksne.

Målet er at styrke inkluderende læringsmiljøer

I et inkluderende læringsmiljø tilgodeser vi alle børn. Der skal være udfordringer for alle og elever med særlige behov tilgodeses. Vi har både fokus på elever med udfordringer og elever, der skal have flere udfordringer.

På Åvangsskolen betyder det at vi har:

 1. Fælles værdier og vision
 • Vi arbejder i samme retning og understøtter hinanden i vores arbejde
 • Vi arbejder på at nå teamets fælles mål, samtidig med at der er plads til vores egne individuelle mål. Vi ved altid, hvor vi er på vej hen og hvad målet er
 • Vi har hver vores kompetencer, vi supplerer hinanden og ved, hvordan vi sammen bedst løser opgaven

     2. Fokus på elevernes læring

 • Vi arbejder med elevernes trivsel, da trivslen er en forudsætning for læring
 • Vi definerer sammen, hvad god undervisning er på de respektive årgange
 • Vi drøfter løbende, hvad god læring betyder for os og vores elever
 • Vi målsætter og evaluerer med eleverne og i teamet

    3. Reflekterende dialoger

 • Vi stiller spørgsmål til hinanden, så antagelser og værdier ikke blot tages for givet
 • Vi udfordrer hinandens eksisterende arbejdsmåder. Vi tør stille spørgsmål til hinanden om undervisningsforløb, om måden at gøre tingene på. En forudsætning for dette er, at vi er gode til at være ærlige og åbne og drøfte konflikter og tvivl. Det er ok i vores team at vise usikkerhed
 • Vi italesætter vores forskellige opfattelser af situationer/ elever/ forældre
 • Vi drøfter og opstiller læringspointer, så vi kort og præcist får overblik over vores læring

 

 

    4.  Deprivatisering af praksis

 • Vi samarbejder om og deler undervisningsforløb i Min Uddannelse
 • Vi er flere voksne sammen i og om undervisningen
 • Vi holddeler

 

    5. Samarbejde

 • Vi har klare spilleregler
 • Vi kender hinandens forventninger til samarbejdet
 • Vi føler ansvar overfor hinanden
 • Vi har en stærk samhørighed
 • Vi støtter hinanden og glæder os over hinandens resultater

Pædagogisk Læringscenter- PLC – samt faglige og sociale indsatser

Målene for Åvangsskolens PLC er:

 • PLC arbejder som et professionelt læringsfællesskab for at styrke inkluderende læringsmiljøer.
 • PLC understøtter teamene i at udvikle og planlægge undervisning, der styrker elevernes læring og trivsel ud fra tanken om, at vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden.
 • PLC udvikler og planlægger indsatser for elever med særlige behov, grupper af elever eller årgange for at fremme læring og trivsel.
 • PLC samarbejder med ledelsen om Åvangsskolens indsatser.

PLC er fælles om at understøtte:

 • Årgangstanken, herunder fælles planlægning af holddeling/ differentiering mv. 
 • Vejledning i årsplaner og forløb i Minuddannelse.
 • Tværgående tema: Sproglig udvikling;

Herunder påbegyndelse af arbejde med skolens handleplan for Literacy.

 • Forberedelse og analyse af data i forhold til læringskonferencer og sociale konferencer.
 • Deltagelse i læringskonferencer og sociale konferencer.

PLC består af:

 • Læsevejledere
 • Matematikvejledere
 • AKT- og inklusionsvejledere
 • Innovationsvejledere
 • IT –vejledere
 • Læringsvejledere

 

Hvert vejlederområde udarbejder oversigt i fælles skabelon over kommende

indsatser på årgangene ud fra følgende kategorier:

 • Forebyggende indsatser: fremmer faglige og sociale trivsel og udvikling, så problemer ikke opstår.
 • Foregribende indsatser: udfordringer er konstateret og man gør en indsats for at forbedre situationen.
 • Indgribende indsatser: tiltag, der supplerer almindelige undervisning, eller tiltag der går i stedet for denne.
 • Akut indsatser.

I skoleåret 2018-19 lægges hovedvægten på de to øverste punkter.

Skematisk oversigt over de forebyggende/foregribende indsatser:

PLC Rønneskolen Åvangsskolen

Skoleåret 2018 - 2019

Årgang

Vejleder

Emne

Note

BHKL.

IT-vejleder

Matematikvejleder

Inklusionsvejleder

Læsevejleder

iPad-opsætning og brug af iPad

Geometri

Deltage ved forældremøde Læseparatheds-screening

365, læringsplatform, koder…

 1. årgang

Læsevejleder

Læseparatheds-screening

 

 1. årgang

Læsevejleder

Læsehop for alle

 

 1. årgang

Læsevejleder

Makkerlæsning med 7. årgang

 

 1. årgang

Læsevejleder/Matematikvejleder

Læsning og skrivning i alle fag

 

 1. årgang

Co-teaching

Læsevejleder

Innovationsvejleder

 

Noget på hjerte

Edison

 

 1. årgang

Co-teaching

Læsevejleder

Innovationsvejleder

 

Noget på hjerte

FLL

 

 1. årgang

Matematikvejleder

Læsevejleder

Inklusions-/AKT-forløb

IT-vejleder

Mundtlig matematik

Makkerlæsning med 3. årgang

 

PC-opsætning og brug af PC

 

 

 

365, læringsplatform, koder…

 1. årgang

Læsevejleder/matematikvejleder

Innovationsvejleder

Fagligt elevløft samt IT-gruppe

Next Level

 

 1. årgang

Læsevejleder/matematikvejleder

Fagligt elevløft samt IT-gruppe

 

Indskoling

Innovationsvejleder

www.upfind.dk

 

Udskoling

IT-vejleder

Innovationsvejleder

Matematik - Ti-Nspire

Next Level + valgfag

 

Skolen

Innovationsvejleder

https://engineerthefuture.dk/engineering-day

BGI - et bedre Bornholm

Uge 45

Teamene

IT-vejleder

Brug af iPad og PC

365, læringsplatform, koder…

 

Møder i PLC:

 • 3 fælles møder af 3,5 timers varighed i PLC, som indkaldes i Outlook-kalenderen.
 • Deltagelse i læringskonferencer og sociale konferencer, som indkaldes i Outlook-kalenderen.
 • Tovholdere på fagteammøder; fire fagteammøder i fagene dansk og matematik samt to fagteammøder i sprog og naturfag.
 • Møde med teams om indsatser og undervisning af børn/ klasser/ årgange.
 • Møder med andre vejledere om fælles indsatser.

 

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet opnås dels gennem to årlige skole/hjem samtaler og 2 årlige forældremøder, men også gennem netværksmøder, vedrørende de af vores elever, der har brug for en ekstra indsats. Kommunikation i mellem skole og hjem i dagligdagen foregår primært skriftligt via Intra. Men i særlige og akutte tilfælde kan det naturligvis også være nødvendigt med telefonisk kontakt, eller ved et personligt møde evt. med inddragelse af ledelse og/eller ressourcepersoner.

Det er vigtigt at den studerende også indgår i dette samarbejde i det omfang det er muligt, da forældresamarbejdet er en stor del af en lærers hverdag. Desuden vægtes dette samarbejde højt på Åvangsskolen, og vi prioriterer at inddrage forældrene mest muligt i både de områder der udfordrer eleven, men også at fremhæve de gode historier og sejre eleverne også nyder.

Vi informerer desuden alle skolens forældre i et fælles månedsbrev, om særlige indsatser, gode historier og anderledes dage. Mange årgange har desuden valgt at udgive ugebreve eller andre skrivelser for at informere om hvad der rører sig fagligt og socialt i klassen.

Vi anvender fagportalen Minuddannelse i arbejdet med at offentliggøre læringsmål, årsplaner, elevplaner, undervisningsforløb mm. Alle elever i 0.-6.kl. har en iPad, og eleverne i overbygningen en bærbar pc. Der kan printes trådløst fra elevernes devices, og der er apple tv, projektor eller Smart Board i næsten alle lokaler.

Find mere information på: http://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig

Jonas Hjorth

Mail: – TLF: 28 29 18 28

Kontaktoplysninger Åvangsskolen

Merkurvej 12

3700 Rønne

Mail: – TLF: 56 92 31 50

 

 

2. Kompetencemålene for praktikken

 

Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken.

 

Kompetenceområde

Kompetencemål

Skolens indsats

Didaktik: 

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Åvangsskolen vil i forbindelse med den/de studerendes praktik have fokus på dette område og støtte og vejlede den/de studerende. Udgangspunktet er den studerendes undervisningsplan. Den studerende vil opnå viden om brugen af Minuddannelse i forhold til dette mål.

 

Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

På Åvangsskolen indgår løbende feedback ang. klasserumsledelse fra praktiklærerens/ praktiklærernes side som en naturlig og vigtig del af praktikken.

 

Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Den studerende vil på Åvangsskolen deltage i de forskellige relationelle arbejdsområder, som deres praktiklærere er involveret i mens de studerende er i praktik, og som giver mening i forhold til den studerendes praktik. Det kan f.eks. være netværksmøder, forældremøder mm.

 

 

 

3. Forventningerne til praktikkens parter

De studerende henvender sig til skolen, så der bliver mulighed for en tidlig kontakt mellem praktiklærer, team, elever og den studerende. (Gerne en månedstid før praktikstart.)

Nedenstående forventes af de studerende:

 1. De befinder sig og arbejder på skolen hele dagen, de dage praktikken foregår, med forberedelse, undervisning, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervisning, vejledning, forskellige typer møder, frikvartersvagter, lektiecafe, skole-hjem-samarbejde og forskellige andre læreropgaver. Dvs. overholdelse af mødepligt til alle dele af praktikken.
 2. De møder til tiden hver dag
 3. De tager aktivt del i alle aktiviteter (undervisning, vejledning, møder, ekskursioner mm)
 4. De er velforberedt til både undervisningstimer og vejledning
 5. De optræder ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for eleverne
 6. De er bevidste om betydningen af egen ageren som en del af lærerjobbet
 7. De er aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens dagligliv og i den forbindelse forholde sig aktivt til sin egen læring
 8. De overholder tavshedspligt og regler for videooptagelse mm
 9. De anvender skolens procedurer ved evt. sygemelding
 10. De er bevidste om, at man i praktikken er en del af en arbejdskultur, og at denne kan være væsentlig anderledes, end det som man er vant til fra læreruddannelsesstedet. 
 11. De studerende indkalder – i samarbejde med praktiklærerne – til 3 partssamtale midt i forløbet. Der udsendes dagsorden med bilag (artefakter fra undervisningen)

Nedenstående forventes af skolen

Praktikaftalen udarbejdes i et samarbejde mellem praktikkoordinator og UCC, således at ønsker til klassetrin og fag tilgodeses bedst muligt.

Umiddelbart inden praktikstart introduceres den studerende til skolens regler og rammer, bl.a. ved velkomstfolder mm.

Ledelsen deltager så vidt det er muligt i den afsluttende vejledningssamtale.

Desuden forventes følgende af skolen:

 1. At praktikskolen er åben for og ser muligheder i den "læringsforstyrrelse", det giver, at have studerende på skolen
 2. At skolen tager initiativ til, at forventninger til hinanden udveksles ved de studerendes første møde med skolen
 3. At praktikskolen udvælger motiverede praktiklærere, der har lyst til at modtage studerende
 4. At praktiklæreren er aktivt opsøgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikniveauer.
 5. At skoleledelse, praktikkoordinator og ressourcepersoner er til rådighed for de studerende
 6. At der indhentes børne- og straffeattest på de studerende
 7. Der tages et referat fra 3 partssamtalen. UCC-underviser er referent.

Nedenstående forventes af læreruddannelse & UCC-praktiklærer

 

 1. I samarbejdet med læreruddannelse og UCC´s praktiklærere har vi en god kommunikation, der bygger på tillid.
 2. Vi er på forkant med de udfordringer, der må komme med nye tiltag eller ændringer i forhold til praktikken.
 3. Relevant materiale sendes til os, så snart det er klar, og det formidles af os videre til praktiklærerne.
 4. Vi løser opgaven i fælleskab og ved, hvem der har hvilke ansvarsopgaver.

 

Studieaktivitetsmodel

Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærerstuderende. I praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de studerende kan have af forventninger til de forskellige parter. Nedenfor illustrerer modellen de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de studerende kan have i praktikken. Skolen skal placere de 225 arbejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kvadranter. Skolen kan derudover tilføje andre aktiviteter i kvadranterne.

 

  

Vejledende tekst og tal:

Kategori 1: De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører opgaver initieret af praktiklæreren. Hos UCC forventes det, at den studerende underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner/ 67,5 timer pr. praktikperiode. Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre læreropgaver. Alt i alt en arbejdsbelastning for de studerende på ca. 110 timer.

Kategori 2: De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver initieret af praktiklæreren/skolen fx forberedelse og efterbehandling af undervisning og vejledning, skole-hjemsamarbejde mm.  I alt ca. 50 timer

Kategori 3: De studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven. I alt ca. 50 timer.

Kategori 4: De studerende får vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen. I alt ca. 15 timer

 

 

 

Plan for praktik på niveau 1

 

Praktikniveau 1

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse

på skolen

Didaktik

Målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.

 

Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger.

Planlægge undervisningsforløb i tæt samarbejde med praktiklæreren og forsøge at målsætte undervisningen i forhold til læringsmål.

Observere praktiklærers metoder og eleverne og anvende disse observationer i vejledning, så der kan gives respons herpå fra praktiklærerne.

Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål.

Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen.

 

Skolen præsenterer sine evalueringsmetoder.

Den studerende får guidelines til, hvordan evaluering i praksis eller i forhold til egen metode kan tilrettelægges.

Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Give respons til hinanden fx ved åbne spørgsmål eller i forhold til valg eller fra-valg.

Klasseledelse

Lede elevernes deltagelse i undervisningen.

Klasseledelse.

Forsøge at omsætte teori om klasseledelse i praksis, og observere på praktiklærerens metoder indenfor feltet.

Relationsarbejde

Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever.

Kommunikationelevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer.

Forsøge at omsætte teori om kommunikation i praksis, og observere på praktiklærerens metoder indenfor feltet.

Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.

Skole-hjemsamarbejde.

At kunne skrive til forældrene om den planlagte undervisning og om aktiviteter i praktikperioden.

 

 

 

Plan for praktik på niveau 2

 

Praktikniveau 2

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: den studerende har viden om

Tilrettelæggelse på skolen

Didaktik

Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen.

Undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it.

Planlægge undervisningsforløb i samarbejde med praktiklæreren og målsætte undervisningen i forhold til læringsmål.

Gennemføre det planlagte undervisningsforløb i praktikperioden.

Observere elever og anvende disse observationer i vejledning, så der kan gives respons herpå fra praktiklæreren.

Evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Formative og summative evalueringsmetoder samt test.

Kunne evaluere egen undervisning i forhold til: Evaluerbare mål, sammen med eleverne, sammen de med øvrige studerende og praktiklærer.

Observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Kunne anvende observationer i lærerpraksis fx omkring elever med særlige behov eller problemstillinger.

Klasseledelse

Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer.

Kunne være i stand til at tage ledelse i en klasse.

Have viden om klasseledelse, der omsættes i praksis.

Relationsarbejde

Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.

Kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel.

Deltage i møder om elever og komme med forslag og ideer til praksis.

Indgå i samarbejdet i videst muligt omfang.

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.

Professionel kommunikation - mundtligt og digitalt.

Kunne kontakte forældrene om den planlagte undervisning og om aktiviteter i praktikperioden.

 

 

Plan for praktik på niveau 3

 

Praktikniveau 3

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse

på skolen

Didaktik

Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner.

Organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer.

Planlægge undervisningsforløb selvstændigt, efter sparring med praktiklæreren og målsætte undervisningen i forhold til læringsmål.

Gennemføre det planlagte undervisningsforløb i praktikperioden.

Observere elever og anvende disse observationer i vejledning, så der kan gives respons herpå fra praktiklæreren.

 

Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt.

Metoder til formativ og summativ evaluering.

Kunne evaluere egen undervisning i forhold til: Evaluerbare mål, sammen med eleverne, sammen de med øvrige studerende og praktiklærer.

Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Kunne anvende observationer i lærerpraksis fx omkring elever med særlige behov eller problemstillinger. Samt reflektere over egen praksis.

Klasseledelse

Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Kunne være i stand til at tage ledelse i en klasse.

Have viden om klasseledelse, der omsættes i praksis.

Relationsarbejde

Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen.

Anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser.

Deltage i møder om elever og komme med forslag og ideer til praksis.

Indgå i teamsamarbejdet i videst muligt omfang.

Kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

 

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Selvstændigt kontakte forældrene via skolen kommunikationsredskaber, om den planlagte undervisning og om aktiviteter i praktikperioden.

 

 

Rammer

På Åvangsskolen modtager vi typisk 2 hold praktikanter i løbet af et skoleår, i udstrakt praktik. Det tilstræbes, at den studerende har én primær vejleder og gerne flere sekundære vejledere fra teamet. Det tilstræbes, at der i praktikperioden er mulighed for også at deltage i andre aktiviteter, der omfatter skolens arbejde herunder gårdvagter, teammøder, personalemøder, forældreaktiviteter med mere.

 

Tilrettelæggelse

Det kræver planlægning at være i praktik og at indgå i skolens opgaver. Skolens kalender starter i august og omfatter alle de aktiviteter, der er på et skoleår. Vi hjælper gerne fra skolens side med at løse evt. særlige ønsker omkring observation eller opgaver på læreruddannelsen, hvor vi kan være behjælpelige med at finde den rette ressourceperson til formålet. Har gruppen af studerende behov for sparring eller andet, stiller vi også op til det.

 

Eksamen

Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UCC - praktikunderviser) 1 censor fra UCC, karaktergivning efter 7-skalaen.

Vi prioriterer, at det er den primære praktiklærer, der er med til den mundtlige eksamen. Hvis ikke dette er muligt, vil det være en af de andre praktiklærere eller praktikvejlederen.